Darbs turpinās/Praca trwa.

No 25.  Februāra līda 3. martam  Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā notika «Erasmus+» projekta „My Sign Club & My Sign Application”,  Nr.2017-1-TR01-KA219-045969_3 mācību vizīte.  Rēzeknē viesojās skolotāji no Turcijas un Polijas un kopā ar mūsu skolas skolotājiem mācījās starptautisko zīmju valodu.  Mūsu  mērķis ir veicināt nedzirdīgo un vājdzirdīgo cilvēku tiesību ievērošanu un cieņu,  informēt sabiedrību par nedzirdīgo cilvēku valodu, sazināšanās iespējām ar viņiem un veidot nedzirdīgo zīmju valodas apguves materiālus.

Mūsu Erasmus+ projekts ir vērsts uz skolēnu un skolotāju sadarbību, daloties savā pieredzē un mācoties no citiem. Tā ietvaros divu gadu garumā skolēni un skolotāji iepazīs ne tikai zīmju valodu, bet arī citu valstu tradīcijas un kultūru.

Pēc oficiālajām sanāksmēm skolotāji tika iepazīstināti ar skolu, varēja apskatīt ievērojamākās vietas Rēzeknē un novadā, apmeklēt Rēzeknes Pilsētas Domi un tikties ar mēra vietnieku Alekseju Stecu, kā arī Latvijas Nedzirdīgo Savienības Rēzeknes Reģionālas Biedrības priekšsēdētāju Mārīti Sarkani un tā biedriem.

Tika izplānota arī nākamā tikšanās Polijā Vielkopolskas „Keglik” skolā, kad tiks izvērtēta projekta norise pirmajā mācību gadā. Sanāksmēs tika nolemts arī par vienotiem projekta kvalitātes mērinstrumentiem un atgriezeniskās saites nodrošināšanas paņēmieniem, jo katrs projekta dalobnieks apzinās, ka komunikācija pieder pie cilvēku pamatvajadzībām un sabiedrībā vispārpieņemta komunikācijas sistēma ir valoda.  Tomēr ir cilvēki, kuriem ir ierobežotas iespējas savstarpējās saziņas procesā lietot mutvārdu runu. Pie šīs grupas pieder arī personas ar dzirdes traucējumiem. Viņi informācijas apmaiņai izmanto nedzirdīgo zīmju valodu. Ar zīmju valodas palīdzību ir iespējams īstenot pilnvērtīgu informācijas apmaiņu. To iespējams izmantot ikvienā sociālās dzīves sfērā. Bet zīmju valoda ir vairāk nekā tikai rokas. Mīmika, galvas un plecu kustības ir zīmju valodas neatņemama sastāvdaļa. Zīmju valodu apgūšana nav vieglāka par mutvārdu valodām, bet šī bagāta un izteiksmīga valoda ir vērta laika un pūļu. Bez tam viņa ir ļoti jautra un mūsu skolas 9. un 11. klašu skolēni to veiksmīgi, kopā ar skolotājiem, apgūst. Plānotais mājasdarbs nesagādās grūtības, jo skolēni ir uzņēmīgi, radoši un strādātgriboši.

Projekta koordinatore, RVPĢ angļu valodas skolotāja Olga Burova

W terminie od 25.02.do 03.03.2018r. w Państwowym Polskim Gimnazjum w Rezekne odbyła się trzecia wizyta uczestników projektu „Erasmus+”„My Sign Club & My Sign Application” Nr.2017-1-TRO1_KA219-045969. W Rezekne gościli nauczyciele z Turcji i z Polski, którzy wspólnie z naszymi nauczycielami uczyli się międzynarodowego języka migowego. Naszym celem było przestrzeganie praw i wychowanie szacunku do osób niesłyszących i słabosłyszących, informowanie społeczeństwa o języku osób niesłyszących, poznanie sposobów komunikowania się z nimi oraz wykonanie materiałów pomocniczych do opanowania języka migowego.

Nasz projekt „Erasmus +” jest skierowany na współpracę uczniów i nauczycieli drogą wymiany doświadczeń oraz wzajemnego uczenia się. W ramach projektu w ciągu dwóch lat uczniowie i nauczyciele zarówno opanują język migowy, jak i poznają tradycje i kulturę innych narodowości.

Po oficjalnych posiedzeniach nauczyciele zapoznali się z naszym gimnazjum, mieli możliwość zwiedzenia najciekawszych i zabytkowych miejsc miasta i gminy Rezekne. Odbyło się również spotkanie z wiceprezydentem miasta Rezekne panem Aleksejem Stecem  w Urzędzie Miasta oraz spotkanie z przewodniczacą rezekneńskiego oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących panią Marite Sarkane i członkami Stowarzyszenia.

Zostało zaplanowane kolejne spotkanie uczestników projektu w szkole „Keglik” w Wielkopolsce po ocenieniu przebiegu pracy projektu w pierwszym roku szkolnym. Na posiedzeniach zapadła decyzja o jednolitych instrumentach miarowych jakości projektu oraz o sposobach zapewnienia informacji zwrotnej, ponieważ każdy uczestnik projektu zdaje sobie sprawę, że wzajemne komunikowanie się należy do naczelnych potrzeb ludzkich, i najbardziej rozpowszechnionym systemem komunikowania się w społeczeństwie jest język. Są natomiast osoby, mające ograniczone możliwości do wzajemnych kontaktów słownych. Do tej grupy należą ludzie z zaburzeniami słuchu. Osoby te do wymiany informacji stosują właśnie język migowy. Przy pomocy języka migowego możliwa jest całościowa i ogólna wymiana informacji. Możemy ją wykorzystać w dowolnej dziedzinie życia społecznego. Język migowy, natomiast, nie jest wyłącznie ruchem rąk. Poszczególne gesty, mimika, ruchy głowy i ramion są niezbędnymi składnikami języka migowego.Nauka języka migowego nie jest łatwiejsza od nauki języka mówionego, lecz opanowanie tego bogatego i wyrazistego języka naprawdę jest warte spędzonego czasu i dołożonych starań.Poza tym jest to bardzo wesoły język, więc uczniowie klas 9. i 11. naszego gimnazjum, wspólnie z nauczycielami, pomyślnie opanowują język migowy. Przewidziana praca domowa nie sprawi trudności, ponieważ uczniowie są ambitni, twórczy i chętni do pracy.

Koordynator projektu, nauczycielka języka angielskiego PPG w Rezekne Olga Burowa

You may also like...