• Nekategorizēts

Erasmus+ projekta “Stream ThiS Team” apmācības Rēzeknē

  • Logo
  • EU logo
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5 (1)
  • 4 (1)
  • 3 (1)
  • 2 (1)
  • 11
  • 1 (1)
  • 10
  • 15
  • 16
  • 14 (1)
  • 13
  • 12

 

 

 

 

 

 

Šī gada 29.-31. martā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija organizēja apmācības Erasmus+ projekta  “Stream ThiS Team” (projekts Nr. 2020-1-PT01-KA201-078623) darbā iesaistītajiem pedagogiem no Portugāles, Bulgārijas, Turcijas, Rumānijas un Latvijas. Apmācību tēma – pedagoģiskā diferenciācija un UDL (universālais mācīšanās dizains). Apmācību dalībniekiem bija iespēja noklausīties lekcijas, piedalīties meistarklasēs un apmeklēt atvērtās stundas. Viņi iepazinās ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskajām laboratorijām, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas darbu, kā arī apmeklēja Austrumlatvijas radošu pakalpojumu centru “Zeimuļs”.

Apmācības organizēja projekta Latvijas komandas koordinatores Dr. paed. Mārīte Rozenfelde un Mg. translat. Ilze Skromule. Taču pasākuma veiksmīga norise nebūtu iespējama bez daudzu citu cilvēku atsaucīgās un profesionalās iesaistīšanās, tāpēc vēlamies izteikt lielu pateicību RTA docētājiem Dr.philol. Sanitai Martenai, Dr. paed. A. Kaupužam, Mg.sc.ing. Antonam Pacejam, Mg.sc.ing. Ritvaram Rēvaldam, Dr. biol. Rasmai Deksnei un Dr.sc.ing. Andrim Skromulim, kā arī studiju procesa speciālistei Izoldei Aņiskovičai. Tāpat sakām paldies Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” vadītājai Jevgēnijai Kuščai, Jaunatnes lietu speciālistei Eleonorai Ivanovai un skolotājai Nanditai Kirejevai. Izsakām pateicību projekta koordinatorei Fatimai Almeidai par iepazīstināšanu ar universālo mācīšanās dizainu (UDL), gan sniedzot teorētisku informāciju, gan piedāvājot ikdienas mācību darbā praktiski izmantojamas metodes.

Daudz interesantu atziņu un ideju turpmākam darbam tika gūts Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā, tāpēc izsakām pateicību skolas direktorei Olgai Burovai un vadības komandai, kā arī skolotājām Ingai Zeltiņai, Inārai Kārkliņai, Agritai Šķesterei-Kambalai, Gaļinai Ivanovai, Diānai Gurgānei, Inesei Indriksonei un Irēnai Ivanovai. Liels paldies arī pārējam Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas kolektīvam par ieguldīto darbu projekta aktivitātēs!

Projekts “Stream ThiS Team” ir vērsts uz iekļaujošu izglītību jeb ikviena skolēna mācību kvalitātes uzlabošanu, strādājot ar STEAM jomām (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, māksla un matemātika), kā arī veicinot iemaņas, kas nepieciešamas veiksmīgam darbam ar tekstu. Strādājot ar iepriekš minētajām jomām, vienlaikus tiek veicināta vienaudžu mācīšanas metode (peer-to-peer teaching). Tas nozīmē, ka mācības notiek komandās, kur skolēni iejūtas skolotāju lomā. Lai tas būtu iespējams, projekta laikā ir izstrādāti daudzveidīgi materiāli, darba lapas, datorizētas aplikācijas, kas ļauj pārbaudīt un pilnveidot dažādu vecumposmu skolēnu zināšanas un prasmes.

Projekta Latvijas komandas koordinatore

Ilze Skromule

You may also like...