Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija atzinīgi vērtē 2021./2022.mācību gada darbu

  • Raksta bilde
  • Rakstam 4
  • Rakstam 6
  • Rakstam1
  • Rakstam3
  • Rakstam5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija ir skola, kura saglabā un kopj divu kultūru – latviešu un poļu – tradīcijas un popularizē  Rēzeknes tēlu ārpus Latvijas robežām. Šogad ģimnāzijā aizvadīts aktīvs, panākumiem bagāts un kompetenču pieejā balstīts mācību gads. Jāmin, ka 2021./2022.mācību gads iezīmēja inovatīvu pieeju mācību procesā, jo mācības notika gan klātienē, gan attālināti, un skolotāji vadīja arī  hibrīdstundas. Taču droši var teikt, ka mācību gads, kaut arī aizvadīts Covid-19 ierobežojumu apstākļos,  bija bagāts sasniegumiem gan izglītībā, gan kultūrā, gan sportā.

 

Realizējam projektus

Ģimnāzija aktīvi īsteno un piedalās dažādos projektos. Pateicoties Polijas valsts atbalstam, aizvadītajā mācību gadā tika īstenots projekts „Porządkowanie polskich grobów na cmentarzach w okolicach Rezekne”, tāpēc jaunieši rudenī un pavasarī parūpējās par poļu kapu sakopšanu Rēzeknes apkārtnes  kapsētās. Īstenojot projektu „Zaduszki poetyckie – koncert poezji śpiewanej”, gan jaunieši, gan skolotāji organizēja koncertu, dziedot dziesmas un  pieminot mūžībā devušos poļu komponistus. Savukārt, realizējot Polijas vēstniecības atbalstīto projektu “Z dziennikarstwem za pan brat czyli poważni reporterzy”, 6.-7.klases skolēni izveidoja skolas avīzi un apguva žurnālistikas  prasmes.  Skolā jau daudzus gadus notiek aktīva sadarbība ar  Polijas Republikas biedrību “Palīdzība poļiem austrumos” (Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”), līdz ar to  tiek saņemts atbalsts dažādu projektu īstenošanā. Šo projektu arī līdzfinansē  Rēzeknes valstspilsētas domes izglītības pārvalde. Skolas kolektīvs ir ļoti pateicīgs par sniegto atbalstu un ir gandarīts par sadarbību.

Jau vairākus gadus ģimnāzija sadarbojas ar Polijas kontingenta karavīriem Ādažos. Viņi itin bieži apmeklē skolu, iesaistās un organizē labdarības akcijas Ziemassvētkos un Lieldienās. Šajā mācību gadā karavīri divreiz viesojās skolā,un labdarības akcijas ietvaros viņi atveda dāvanas mūsu skolas maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm.

Mācību gada laikā veiksmīga sadarbība turpinājās ar Valsts Robežsardzes koledžas kolektīvu. VRK direktors Mareks Petrušins atbalstīja un palīdzēja organizēt skolēniem, kas apgūst profesionāli orientētā virziena “Valsts robežas drošība” programmu, pasākumus Janapoles meža mācību poligonā, orientēšanās sacensības, šķēršļu pārvarēšanas, robežas mācības u.c. aktivitātes.

RVPĢ jaunieši  jau sešus gadus aktīvi iesaistās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas realizētajā programmā. To sadarbībā ar pedagogiem īsteno Eiropas Parlamenta birojs Latvijā, nodrošinot ES tēmu klātbūtni formālajā un neformālajā izglītībā. 2021./2022.m.g. EP Vēstnieku skolu jaunieši turpināja iepazīties  ar pilsoniskuma tēmu. Sadarbībā ar valsts augstākajām amatpersonām un izciliem ekspertiem, kā profesore Žaneta Ozoliņa,   skolēni iedziļinājās pilsoniskuma daudzveidīgajās šķautnēs, analizēja, kā kopienas līmenī redzams, vērtējams un padarāms darbīgāks demokrātijas potenciāls. Veiksmīgi realizējot radošo darbu  “Mana līdzdalība apkaimes problēmu risināšanā”, RVPĢ jaunieši ir ieguvuši balvu un rudenī apmeklēs Eiropas Parlamentu Briselē.

Būtiski, ka ģimnāzija jau desmit gadus realizē starptautisko Ekoskolu programmu, kas veicina izpratni par aktuālām vides tēmām. Realizējot programmu, skolēni ne tikai apzinās vides problēmas, bet aktīvi iesaistās to risināšanā. Šogad Jauno Vides reportieru programmas konkursā Enija Gleizdāne, (9.kl.) un Antra Teirumnieka (9.kl.)  ar komiksu “Krupju domino efekts” ieguva 1.vietu  un pārstāv Latviju Starptautiskajā konkursā.  Komiksā skolnieces stāsta par krupjiem un to nozīmi  ekosistēmā. Pavasarī   ar Pasaules Dabas fondu atbalstu ģimnāzijā ir sākta arī projekta “Ielaid skolā dabu” realizācija. Jūnijā 20 skolēni, sadarbojoties ar Polijas valsts Augustovas pilsētas jauniešiem, piedalījās Erasmus + projektā “Jo mēs esam EKO”. Aktualizējot jautājumu par vides aizsardzības problēmām, projekta laikā skolēni veidoja animācijas, plakātus, piedalījās vides konkursos, organizēja Vides gājienu.

Bagāts šis mācību gads bija Erasmus + projektu īstenošanā, jo, sadarbojoties ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, skolotāji iesaistījās dažādos Erasmus+ projektos un guva pieredzi partnerskolās  Grieķijā, Turcijā, Portugālē, Spānijā, Slovēnijā, Lietuvā un Čehijā. Skolotāji iepazinās ar partnerskolu pieredzi, kā veicināt skolēnu interesi par grāmatām un attīstīt  lasītprasmi,  kā strādāt ar bērniem, kuriem ir disleksijas problēmas un  kā skolā tiek veicināta iekļaujošā pedagoģija.

Arī RVPĢ  skolēnu līdzpārvalde aktīvi iesaistās Jaunatnes iniciatīvu projektu rakstīšanā un realizēšanā, un šogad tika atbalstīti divi projekti –  iniciatīva “Eco-Šmeko2 un  izglītojošā spēle “Demokrātijas taka Rēzeknē”.

 

Piedalāmies olimpiādēs un konkursos

Skolā svarīgs darba rādītājiem ir skolēnu sasniegumi un sekmes, tādēļ, apkopojot visus veiksmes stāstus, vēlamies  pateikties aktīvākajiem, uzņēmīgākajiem, īpašus panākumus guvušajiem skolēniem, jo mācību gada laikā ir paveikts daudz.  2021./2022.m.g. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēni sekmīgi piedalījās Rēzeknes valstspilsētas posma mācību olimpiādēs bioloģijā, vēsturē, krievu valodā, matemātikā, ģeogrāfijā, ķīmijā un latviešu valodā un literatūrā, esam godam popularizējuši skolas vārdu pilsētas, reģiona, valsts un starptautiskajos konkursos un sporta sacensībās reģionā.

Kopumā skolēni saņēma 23 godalgotas vietas valstspilsētas posma olimpiādēs: 5– pirmās pakāpes, 6 –otrās pakāpes, 10- trešās pakāpes medaļas, 2 atzinības un 4 godalgas Valsts posma olimpiādēs.

Sintija Gražule 2021./2022.m.g. ieguva 1.vietu bioloģijas valsts 44.olimpiādes 2.posmā, 2.vietu Rēzeknes valstspilsētas posma latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.klašu skolēniem, 3. vietu Valsts vēstures 28.olimpiādes 2.posmā un  3.vietu Rēzeknes valstspilsētas ķīmijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem.

Zigmārs Litavnieks 2021./2022.m.g. ieguva 1.vietu bioloģijas valsts 44.olimpiādes 2.posmā, 2. vietu Valsts vēstures 28.olimpiādes 2.posmā un atzinību Rēzeknes valstspilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem

Egons Grabusts 2021./2022.m.g. ieguva 3. vietu Valsts vēstures 28.olimpiādes 2.posmā un 2.vietu Rēzeknes valstspilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem.

Haralds Poišs 2021./2022.m.g. ieguva 1.vietu bioloģijas valsts 44.olimpiādes 2.posmā un 2.vietu Rēzeknes valstspilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem.

Evelīna Geikina 2021./2022.m.g. ieguva 2.vietu Rēzeknes valstspilsētas posma latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.-12.klašu skolēniem un 3.vietu Valsts vēstures 28.olimpiādes 2.posmā.

Loreta Indriksone 2021./2022.m.g. ieguva 1.vietu Rēzeknes valstspilsētas posma latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.-12.klašu skolēniem.

Tāpat godalgotas vietas valstspilsētas olimpiādēs saņēma Jekaterina Pogodina valstspilsētas posma krievu valodas olimpiādē 3.vieta, Dominikai Ducsalietei 3.vieta Rēzeknes valstspilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem, Emīlam Taukuļam  1. vieta Rēzeknes valstspilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem, Elizabetei Vorobjovai 3.vieta Rēzeknes valstspilsētas posma latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.klašu skolēniem, Rēzeknes valstspilsētas matemātikas olimpiādē 5.-8.klašu skolēniem Kristianam Zanderam 2.vieta un Ričardam Cakulam 3.vieta un Sintijai Vasiļjevai 3.vieta Rēzeknes valstspilsētas posma latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.-12.klašu skolēniem.

Daudzi no iepriekš minētajiem skolēniem piedalījās arī valsts posma olimpiādēs un godalgotās vietas valstī saņēma Sintija Gražule – 3.vieta Valsts posma latviešu valodas un literatūras 48.olimpiāde 8.un 9.klašu skolēniem, Loretai Indriksonei un Evelīnai Geikinai 3.vietas Valsts posma latviešu valodas un literatūras 48.olimpiāde 11.- 12.klašu skolēniem un Nellijai Stepulei 2.vieta 23.atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiādē kategorijā Multimediju tehnoloģijas.

Atklāt skolēnu talantus un sagatavoties olimpiādēm palīdzēja  skolotājas – Māra Gražule,  Biruta Vaivode, Ineta Melne, Sandra Taranda, Anita Vaivode, Inna Kudrjavceva, Ināra Kārkliņa, Anna Skripačenoka, Līga Abricka un Anita Klovāne.

Atzinību un godalgotas vietas ir saņēmuši skolēni un skolēnu komandas, piedaloties dažādos konkursos. 9. klašu skolēnu komanda ieguva 1.vietu Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu 9.klašu skolēnu vēstures konkursā “Latvijas valsts dibināšana un atjaunošana” un 2. vietu Rēzeknes valstspilsētas konkurā “Erudīts – 2022”, Starptautiskais skatuves runas konkurss “Kresy- 2021” iegūtas 1.,  2. vieta un atzinība.

Ģimnāzijas skolēni mācību gada laikā ir piedalījušies 9 dažāda mēroga pilsētas un valsts sporta sacensībās. 1.vieta 8.-9.klašu zēnu volejbola komandai pilsētā un 4.vieta valstī, 3.vieta 6.-7.klašu zēnu basketbola komandai. 10.-12.klašu skolēniem godalgotas vietas vieglatlētikas sacensībās, 4-8.klašu skolēni veiksmīgi startēja pavasara krosā, 4.-5.klašu meiteņu tautasbumbas komanda ieguva 1. vietu pilsētā, 4.-5.klašu zēnu tautasbumbas komanda- 3. vietu, Olimpiskajā dienā 6.-7.klašu komanda ieguva 1.vietu pilsētā. Paldies jāsaka sporta skolotājām Svetlanai Zalužinskai, Ingunai Zeiļai un Agnesei Sidorovai.

Protams, mēs esam gandarīti ar nodibinājuma Ata Kronvalda fonds apkopotajiem Latvijas skolu audzēkņu panākumiem valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts atklātajās olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Šī mācību gada skolu reitingā ir iekļautas 33 ģimnāzijas, 48 lielās skolas, kurās mācās vairāk nekā 100 vidusskolēni, un 103 mazās skolas, kurās mācās mazāk nekā 100 vidusskolēni. 2021./2022. mācību gadā reitingā ģimnāziju grupā augšgalā ir Latvijas lielākās ģimnāzijas, un  Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija starp 33 Latvijas lielākajām ģimnāzijām ir ierindojusies 12. vietā.

Darbojamies interešu izglītībā

Šajā mācību gadā ģimnāzijā darbojās divpadsmit interešu izglītības programmas: tautas dejas, koris, vokālais ansamblis, folkloras kopa, tautas mūzikas ansamblis, ģitārspēle, vides erudīts, lego robotika, attīstošā vingrošana, foto un video jaunrade, break dance.  Saprotams, ka Covid-19 ierobežojumi ietekmēja programmu darbību, taču, ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus,  skolēni varēja attīstīt savus talantus un radošās spējas. Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi parādīja savus sasniegumus skolas pasākumos pavasarī un piedalījās arī valsts un reģiona konkursos. Piemēram,  TMA „Jandāliņš” piedalījās Valsts izglītības satura centra rīkotajā konkursā “No baroka līdz rokam” un ieguva diplomu un  specbalvu. (sk. S. Slavika). Šī gada martā Daugavpilī Poļu kultūras centrā notika poļu un latviešu estrādes dziesmu konkurss. Konkursā piedalījās arī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēni un ieguva godalgotas vietas: “A” grupa – 6 – 9 gadi:1.vieta – Nikola Klimone (3. kl.) un  Kira Kigitoviča (1.a kl.);

“B” grupa – no 10 līdz 14 gadiem: 1.vieta – Agrita Fjodorova  (6.a kl.), 3.vieta – Liene Indriksone (3.b kl.) un  Kirils Briga (4.b kl.) Visi konkursa uzvarētāji un dalībnieki saņēma diplomus, balvas un pateicības. Skolēnus konkursam sagatavoja mūzikas skolotāja Dace Viša.

Gada laikā ir paveikts liels darbs skolēnu talantu un spēju attīstībā.  11. un 12. klases skolēni ir nokārtojuši centralizētos eksāmenus un saņēmuši rezultātus. Vasarā 105 ģimnāzijas skolēni piedalīsies  valodas nometnēs Polijā un parafiādē Varšavā. Tā ir iespēja apgūt poļu valodas prasmes, iepazīt poļu kultūru un  tradīcijas, kā arī aktīvi un radoši pavadīt brīvo laiku.

Paldies, skolotāji, skolēni un vecāki, par pašaizliedzīgo darbu, kopīgi paveikto un sasniegto šajā mācību gadā! Piedzīvojumiem bagātu vasaru un uz tikšanos 1. septembrī!

 

RVPĢ vadības komanda

You may also like...