RVPĢ jaunieši realizēs projektu “PAŠPĀRVALDES CO. LABORATORIJA”

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas jaunieši un skolēnu pašpārvalde sāk darboties projektā “PAŠPĀRVALDES CO. LABORATORIJA”. Projektstiekīstenotsprogrammas “Erasmus+” 3.pamatdarbības – Jaunatnesdialogaprojekti – ietvaros. Projektailgumsir 8 mēneši: no 01.09.2020. līdz 30.04.2021.

Projektamērķis – aktualizētpašpārvaldesnozīmijauniešuaktīvāspilsoniskāslīdzdalībasveicināšanāganLatvijas, ganEiropasmērogā, veidojotjauniešupozitīvukomunikāciju, radošumuunsadarbību. Projektāiriesaistītijauniešivecumā no 16 līdz 19 gadiem ,kuridarbojasRēzeknesvalstspoļuģimnāzijasskolēnupašpārvaldē un projektāEiropasParlamenta “Vēstniekuskola”. Projektādarbosies 30 Rēzeknesvalstspoļuģimnāzijasjaunieši. Lai iegūtupieredzi par citunovadupašpārvalžudarbību, projektātiksiesaistītasRēzeknespilsētasskolupašpārvaldes, MadonaspilsētasvidusskolaunSiguldasjauniešu dome.

Projektaaktivitātes:

  1. Seminārnodarbība ’’Rosinātava’’ Rēzeknespilsētasskolupašpārvalžujauniešiem;
  2. “Brančsarlēmumpieņēmējiem;
  3. Skolēnupašpārvalžupieredzesapmaiņaspasākums “Līdzdalība – iesaistīšanās, piedalīšanās, darbošanās” Madonaspilsētasvidusskolā;
  4. Skolēnupašpārvalžupieredzesapmaiņaspasākums “Līdzdalība – iesaistīšanās, piedalīšanās, darbošanās” SiguldasJauniešudomē.

You may also like...