Vecākiem

Noteikumi par 2014./2015.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku

2014./ 2015. Mācību gada valsts pārbaudijumu grafiks

KAS IR VECĀKU KLUBIŅŠ?

VECĀKU KLUBIŅŠ ir vieta, kur tiekas vecāki, lai gūtu atbalstu, papildinātu zināšanas, dalītos pieredzē un vienkārši atpūstos no ikdienas steigas. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā jau 6. Gadu darbojas vecāku klubiņš “ Kopā”
Plašāka informācija par vecāku klubiņu pieejama sadaļā “Vecāku klubiņš”

KO SKOLA PIEDĀVĀ SKOLĒNIEM UN VECĀKIEM ?

Mācību stundas skolēniem notiek pēc jaunākajiem izglītības standartiem. Skolas iekštelpas un ārvide vienmēr ir sakoptas. Mācību procesā tiek izmantots pieejamais tehnoloģiskais nodrošinājums (interaktīvās tāfeles, datori). Mūsu skolā skolēniem ir pieejamas pēc stundu konsultācijas pie priekšmetu skolotājiem. Skolēniem ir pieejama gan bibliotēka, kurā pieejams plašs klāsts latviešu un poļu literatūras , gan datorklase ar interneta pieslēgumu, ēdnīca, kiosks. Skolā valda aktīva un radoša vide. Skolā tiek organizētas skolēnu diskotēkas un balles ar dzīvo mūziku.

Plašāka informācija par skolas piedāvātajām iespējām skolēniem pieejama mājas lapas sadaļā “Skolēniem”

Skolēnu vecākiem ir pieejama atzīmju sistēma E-klase, kura ļauj vecākiem sekot līdzi skolēna sekmēm. Katra mēneša pēdējā datumā skolēni saņem izrakstu no e-klases par mācību sasniegumiem un kavējumiem. Vecāki iepazīstas ar tiem, paraksta un līdz nākošā mēneša 5. datumam iesniedz klases audzinātājam. Vecāki, kuri nav reģistrējušies e-klasē, to var izdarīt pie direktores vietnieces informātikas jautājumos Annas Skripačenokas.

Katra mēneša 7. datumā, laikā no 16.30 līdz 19.00 skolā tiek organizēta vecāku diena, kurā skolēnu vecākiem ir iespēja individuāli tikties ar priekšmetu skolotājiem un uzzināt vairāk par skolēna sekmēm.

Skolā strādā logopēds un pedagogs. 1-3. klašu vecākiem katra mēneša pēdējā dienā tiek organizētas atvērto durvju dienas.
Skolā darbojas arī vecāku klubs „Kopā”, kurā vecāki diskutē par aktualitātēm izglītības nozarē.Vecāku kluba biedru tikšanās notiek vienreiz divus mēnešos plkst. 18:00. Skolas vecāku padomes priekšsēdētāja: S.Semeņaka

PAR GROZĪJUMIEM VISPĀRĒJĀ IZGLĪTĪBAS LIKUMĀ

Par atestātu saņemšanu:
Grozījumi vispārējās Izglītības likumā no 21. 11. 2002 paredz:
Ja 9. klases izglītojamais nav ieguvis gada vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem vai kādā no valsts pārbaudījumiem vai vairāk nekā trijos no tiem saņēmis vērtējumu, kas zemāks par 4 ballēm, viņam tiek izsniegta liecība;

Ja 12. klases izglītojamais nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem vai kādā no valsts pārbaudījumiem vai vairāk nekā divos no tiem saņēmis vērtējumu, kas ir zemāks par 4 ballēm, viņam tiek izsniegta liecība.