RVPĢ akreditācijas izvērtējums

Izglītības kvalitātes valsts dienesta izveidota Akreditācijas komisija 2020.gada decembrī veica Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas kārtējo, termiņā noteikto izglītības iestādes un izglītības programmu īstenošanas akreditāciju. Ģimnāzijas akreditācijas laikā notika attālinātās intervijas ar skolas vadību, pedagogiem, audzēkņiem, vecākiem un pašvaldības pārstāvjiem, kā arī ekspertu mācību stundu vērošana.

Izglītības kvalitātes valsts dienests pieņēmis lēmumu, ar kuru RVPĢ ir akreditēta uz 6 gadiem, t.i., līdz 2027.gadam, 1. februārim. RVPĢ īsteno šādas izglītības programmas:

  • Pamatizglītības mazākumtautību programma (21011121)
  • Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011)
  • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma (31014021)
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (31011021)
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015621)
  • Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma (01011121)

Paldies skolēniem, pedagogiem, darbiniekiem par ikdienas darbu un ieguldījumu ģimnāzijas attīstībā! Paldies vecākiem, Rēzeknes pilsētas pašvaldības administrācijai un visiem sadarbības partneriem par atbalstu un veiksmīgu sadarbību!

 

Pateicībā, ģimnāzijas vadības komanda

You may also like...