Pēdējā darba vizīte/Ostatnia wizyta robocza

Realizējot Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu “My Sign Club&My Sign Application”, no š.g. 22. līdz 28. septembrim Polijas pilsētā Sroda Wielkopolskā notika pēdēja starptautiskā mobilitāte projekta ietvaros, kurā piedalījās skolotāji un skolēni no Polijas, Turcijas un Latvijas. 2 gadu garumā projektā darbojās skolotāji, skolēni un viņu vecāki, lai kopā mācītos, izzinātu un pilnveidotu ne tikai savas skolas vidi, bet arī dalītos pieredzē  Eiropā.

Ikdienā mēs esam ļoti pieraduši pie skaņu fona un, tikai speciāli ieklausoties, saprotam, cik to patiesībā ir daudz. Savukārt nedzirdīgie nezina, kas ir skaņa, jo viņi nesaprot, kas to rada un ka vienlaikus var būt vairāki trokšņi. Kā īsti ir dzīvot, nesadzirdot skaņas, dzirdīgam cilvēkam grūti to iedomāties.

Strādājot šajā projektā, mūsu skolēni un skolotāji guva pieredzi, saskaroties ar nedzirdīgo cilvēku problēmām. Ja sabiedrībā nelieto vispārpieņemto zīmju valodu, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem  ir grūtības gan iekļauties sabiedrībā, gan atrast draugus un mācīties skolā. Šī projekta mērķis bija mazināt nedzirdīgo atstumtību, veicināt izglītošanos un integrēšanos sabiedrībā.

Projekts ir noslēdzies, tomēr tā dalībnieki jau plāno, kā varētu turpināt iesākto darbu. Skaistais sadarbības laiks paliks foto materiālos, videofilmās un atmiņās. Bet vislielākais ieguvums, protams, ir jauniegūtie draugi un profesionālā pieredze. Vadības grupas sanāksmē tika pārrunātas projekta aktivitātes, rezultātu izvērtēšana un galaziņojuma atskaites veidošana.

Esam kļuvuši tolerantāki, jo projekta laikā mēģinājām paskatīties uz sevi un citiem citādāk, tikties ar bērniem, kam ir īpašas vajadzības, saprotot, ka galvenais ir cienīt citus un turēties kopā, nedrīkst apsmiet citu tradīcijas. Cilvēki ir jāpieņem tādi, kādi ir, kaut arī viņi ir citādāki, jādraudzējas un jāsadarbojas.

Esam popularizējuši ne vien skolas, bet visas Latvijas vārdu pasaulē, uzņemot pie sevis ciemiņus no Eiropas partnervalstīm un iepazīstinot ar savas valsts tradīcijām, latviešu valodu, tautu dejām un tērpiem.

Skolēni aktīvi iesaistījās materiālu vākšanā, izpētē un prezentāciju gatavošanā. Ieguvums ir ļoti liels, un darbs pie to novērtēšanas turpināsies līdz decembrim.

W ramach realizowania partnerskiego projektu programu strategicznego Erasmus+ „My Sign Club&My Sign Application” w terminie 22.09.- 28.09.2019r. w Środzie Wielkopolskiej odbyło się ostatnie międzynarodowe spotkanie z udziałem nauczycieli i uczniów z Polski, Turcji i Łotwy.W ciągu 2 lat w ramach projektu pracowali nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, współdziałając, rozpowszechniając wiedzę zarówno na terenie swojej szkoły, jak również w celu wymiany doświadczeń na szczeblu europejskim.

W życiu codziennym jesteśmy przyzwyczajeni do barwy dźwięków, ale dopiero wsłuchując się doskonale zdajemy sobie sprawę, jak różnorodna jest ich paleta. Osoby niesłyszące, z kolei, nie wiedzą, co to jest dźwięk, ponieważ nie rozumieją, skąd się bierze, i w jaki sposób powstają różnorodne dźwięki.  Jakież jest życie bez dźwięków? Osobom słyszącym trudno to jest sobie wyobrazić!

Działając w ramach projektu nasi nauczyciele i uczniowie wzbogacili swoje doświadczenie, współpracując z osobami niesłyszącymi, z ich codziennymi problemami.W przypadku, jeśli społeczeństwo nie używa ogólnego języka migowego, osoby z zaburzeniami słuchu mają problem z resocjalizacją w społeczeństwie, z nawiązaniem kontaktów, przyjaźni, z nauką szkolną. Celem projektu było okazanie wsparcia osobom niesłyszącym, sprzyjanie ich wykształceniu oraz integracji w społeczeństwie.

Projekt dobiegł końca, uczestnicy, natomiast, planują dalszą działalność, rozpoczętą pracę. Lata owocnej działalności pozostaną na zdjęciach, wideo i w pamięci. Największym skarbem i bogactwem, oczywiście, będą nowi przyjaciele oraz nabyte doświadczenie zawodowe.  Na spotkaniu komitetu organizacyjnego zostały omówione aktualności projektu, dokonano oceniania wyników oraz sporządzone końcowe sprawozdanie.

Staliśmy się bardziej tolerancyjni, ponieważ pracując w projekcie widzieliśmy siebie i innych ze strony, spotykając się z niepełnosprawnymi dziećmi, zrozumieliśmy, że najważniejsze jest bycie razem tworzenie wspólnoty, nie wolno wyśmiewać się z odmiennych tradycji i obyczajów. Powinniśmy odbierać ludzi takimi, jacy oni są, mimo, że są inni, różnią się od nas. Ważne jest zaprzyjaźnić się z nimi, aby ściśle współpracować.

Podczas licznych spotkań w ramach projektu głosiliśmy imię szkoły i Łotwy na świecie, przyjmując gości z partnerskich państw europiejskich, zapoznając z naszymi tradycjami i kulturą, językiem łotewskim, ludowymi tańcami i strojami.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w gromadzeniu materiałów, w badaniach oraz w przygotowaniu prezentacji. Wyniki są wspaniałe, proces oceniania i podsumowania będzie trwał do grudnia.

You may also like...