Pumpurs

Jau otro gadu no 2018. gada 24. Septembra Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija īsteno projektu “PuMPuRS” – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.

Mūsu skolas 12 pedagogi un speciālisti sniedz individuālās konsultācijas sešpadsmit 5. – 11.klašu skolēniem dažādos mācību priekšmetos, atbilstoši viņu vajadzībām. Pedagogi sniedz atbalstu mājas darbu izpildē, proti, konsultē un izskaidro vielu, sniedz emocionālu atbalstu, lai paaugstinātu skolēnu motivāciju mācīties, un skolēns varētu komfortabli justies skolā. Sniegt pilnvērtīgu atbalstu un veidot sakārtotu, drošu vidi ir iespējams, tikai pastāvīgi sadarbojoties skolas administrācijai, skolotājiem, vecākiem, atbalsta personālam.

Ir vērojams, ka skolēniem uzlabojušies vērtējumi mācību priekšmetos, kuru apguve radīja grūtības, uzlabojās saskarsme ar pedagogiem un klasesbiedriem. Ir pozitīvi piemēri, kad uzlabojās ģimenes un skolas sadarbība.

Projekta “PuMPuRS” ietvaros tika organizēti dažādi 12 h kursi. Mūsu skolas pedagogi apmeklēja šādus kursus:

  • “Atbalstoša mācību vide – resurss izglītībā”,
  • “Individuāla un grupu konsultēšana – profesionālās darbības veids izglītībā” .

Paldies projekta īstenotājiem par iespēju profesionāli pilnveidoties un bagātināt prasmes darbam ar skolēniem. Kursos iegūtas zināšanas un prasmes palīdzēs dažādot un padarīs efektīvākas nodarbības ar izglītojamajiem!

 

Informāciju sagatavoja izglītības iestādes koordinators I. Trokša

You may also like...