SKOLĒNU LĪDZPĀRVALDE

RĒZEKNES VALSTS POĻU ĢIMNĀZIJAS

SKOLĒNU LĪDZPĀRVALDE

 

KAS IR SKOLĒNU LĪDZPĀRVALDE UN KĀDS IR TĀS DARBĪBAS MĒRĶIS?

Skolēnu līdzpārvaldes darbības mērķis ir uzklausīt un pārstāvēt skolas skolēnu intereses un uzklausīt to viedokļus, kā arī sadarboties un veidot dialogu starp skolas skolēniem, skolotājiem un administrāciju.

Tajā darbojas skolas radošākie, atraktīvākie un patriotiskākie skolēni, kuri ikdienā realizē dažādas idejas, lai mūsu vidi skolā padarītu krāsaināku un interesantāku.

Darbojoties skolēnu līdzpārvaldē, skolēniem ir iespēja radīt pozitīvas izmaiņas skolā, risināt dažādus jautājumus, iemācīties izstrādāt un organizēt dažādus projektus un pasākumus, pilnveidot savas komunikācijas prasmes, prasmi darboties komandā, domāt radoši , kā arī iegūt vērtīgu pieredzi.

Skolēnu līdzpārvalde aktīvi sadarbojas ar skolas EKO Padomi, kā arī ar Vēstnieku skolu, kopīgi izstrādājot un organizējot izglītojošus, interesantus un skolēniem saistošus projektus un pasākumus.

Skolēnu līdzpārvalde sastāv no:

 • klašu deleģētiem pārstāvjiem (no 6. – 12. klasēm), kuri piedalās līdzpārvaldes sanāksmēs. Tie spriež/balso par dažādiem jautājumiem un lēmumiem par tālāko skolēnu līdzpārvaldes darbību;
 • brīvprātīgajiem dalībniekiem. (Kļūt par skolēnu līdzpārvaldes dalībnieku var ikviens 6. – 12. klašu skolēns. Dalībnieku skaits skolēnu līdzpārvaldē nav ierobežots.)

SKOLĒNU LĪDZPĀRVALDES VĪZIJA

Skolēnu līdzpārvaldes biedri seko un tic šīm vērtībām:

 • Mēs esam uzticami;
 • Mēs esam lojāli;
 • Mēs esam draudzīgi;
 • Mēs esam konstruktīvi;
 • Mēs esam izpalīdzīgi;
 • Mēs esam atvērti;
 • Mēs esam viens vesels.

KĀ SKOLĒNU LĪDZPĀRVALDĒ IEDALĀS PIENĀKUMI UN UZDEVUMI?

Katrs dalībnieks var izvēlēties kurā no 5 komitejām tas vēlas darboties. Katrai komitejai ir savi darbību virzieni un jomas.

IEKŠLIETU KOMITEJA

Iekšlietu komiteja nodrošina dialogu starp skolēniem un skolas administrāciju, iesaistās konfliktsituāciju un problēmu risināšanā skolā. Organizē projektus un pasākumus, kas veicinātu skolēnu vidū kārtību. Nepieciešamības gadījumā sagatavo un organizē skolēnu aptaujas par kādu jautājumu/-iem, pēc kā arī apkopo to rezultātus un iesniedz skolas administrācijai un skolēnu līdzpārvaldei tālākai izskatīšanai.

Šobrīd iekšlietu komitejā darbojas 14 dalībnieki: Maija Laizāne (iekšlietu komitejas vadītāja), Ričards Benislavskis, Marija Burceva, Paula Vikaine, Lauris Kuprijanovs, Raitis Cuhnovs, Jānis Dauksts, Evelīna Geikina, Rolands Geikins, Izolina Vaznīte, Renards Tjanginskis, Agnese Pipare, Elizabete Vorobjova un Viktorija Vidiņa.

Skolotāji – konsultanti : Ināra Trokša, Bernadeta Geikina – Tolstova.

KULTŪRAS KOMITEJA

Kultūras komiteja ir mūsu skolas radošā puse. Tā organizē (palīdz organizēt) skolā dažādus izglītojošus, sportiskus, izklaides un citus skolēniem saistošus pasākumus dažādās klašu grupās. Tā nodrošina goda rakstus, diplomus, plakātus un citus grafiskos materiālus (sadarbojoties ar Mediju un informācijas komiteju). Noformē (palīdz noformēt) telpu pasākumiem, izgatavo dekorācijas un rotājumus. Koordinē skolas un skolēnu līdzpārvaldes organizētos pasākumus, iesaistot nepieciešamo skolēnu skaitu pasākuma realizācijai un organizēšanai.

Šobrīd kultūras komitejā darbojas 21 dalībnieki: Katrīna Pundure (kultūras komitejas vadītāja), Karīna Novikova, Linda Kozule, Anastasija Legajeva, Elīna Karzubova, Signe Tutjaka, Katrīna Anna Aneraude, Līva Kreicerga, Markuss Jaundzems, Adriāna Siņavska, Baiba Daugule, Aļesja Pančenko, Anastasija Karpačova, Baiba Juškeviča, Denita Kuzņecova, Aleksandra Apeināne, Marta Litvinova, Iluta Zeltiņa, Dariana Štokne, Sonora Kauliņa un Viktorija Vidiņa.

Skolotājs – konsultants: Bernadeta Geikina – Tolstova.

MEDIJU UN INFORMĀCIJAS KOMITEJA 

Rūpējas par mūsu skolas līdzpārvaldes sociālajiem tīkliem, par nepieciešamās informācijas ievietošanu un atjaunošanu skolas mājaslapā/skolēnu līdzpārvaldes sadaļā. Veido informatīvus rakstus par skolas aktualitātēm, notikumiem. Informē skolēnus, skolotājus un administrāciju par skolā un pilsētā notiekošajiem pasākumiem, projektiem un citām aktualitātēm, kā arī par līdzpārvaldes pieņemtajiem lēmumiem. Sadarbībā ar skolotājiem, citām skolēnu līdzpārvaldes komitejām grafiski noformē informāciju par pasākumiem, projektiem, tādējadi reklamējot skolas un līdzpārvaldes darbību (afišas, bukleti, paziņojumi, diplomi, pateicības, goda raksti u.c).

Šobrīd mediju un informācijas komitejā darbojas 10 dalībnieki: Anastasija Šerkina (mediju un informācijas komitejas vadītāja), Ieva Puzirevska, Airita Truškāne, Kate Smane, Nadins Smirnovs, Adriāna Jagovdika, Megija Meļnikova, Vanesa Juškina, Jūlija Gajevska, Loreta Indriksone.

Skolotājs – konsultants : Bernadeta Geikina – Tolstova , Biruta Vaivode.

SADARBĪBAS UN KOMUNIKĀCIJU KOMITEJA

Sadarbības un komunikāciju komiteja pārstāv skolu dažādos starpskolu pasākumos, izglītojošos semināros, ārpusskolas  projektos, pēc kā dalās ar iegūtajām zināšanām un pieredzi, tādējādi veicinot līdzpārvaldes dalībnieku izaugsmi un jaunu zināšanu iegūšanu. Šī komiteja veicina sadarbību starp Rēzeknes pilsētas skolu pašpārvaldēm/līdzpārvaldēm, kā arī ar Rēzeknes pilsētas jauniešu domi. Iesaistās jaunu sadarbības partneru, sponsoru piesaistīšanā skolas darba atbalstīšanai. Informē skolēnu līdzpārvaldi par aktuāliem jaunumiem/jautājumiem un notikumiem Rēzeknes pilsētā, valstī un pasaulē. Izstrādā (piedalās izstrādāšanā) dažādus iniciatīvu projektus, iesaistās Erasmus+ projektu realizācijā un organizēšanā.

Šobrīd sadarbības un komunikācijas komitejā darbojas 17 cilvēki: Karīna Novikova un Laura Meirāne (sadarbības un komunikāciju komitejas vadītājas), Valērija Legajeva, Daniela Diāna Patmalniece, Kamila Kraine, Raimonds Asačš, Artjoms Maslobojevs, Evelīna Līksniņa,  Lija Krivošeja, Elizabete Roslova, Elīna Čubare, Daniela Bogdanova, Elizabete Vavilova, Sintija Gražule, Līvija Gaidule, Maksims Kabaļs.

Skolotāji – konsultanti: Kristīne Rimša, Olga Burova.

VIDES KOMITEJA

Vides komiteja rosina ikvienu skolēnu aktīvi iesaistīties vides problēmu risināšanā, ievērojot videi draudzīgas uzvedības normas. Tā seko, lai skolēni pareizi šķirotu atkritumus, iemāca un izglīto bērnus par to, kāpēc tas ir svarīgi. Aktīvi iesaistās un rosina skolēnus iesaistīties dažādos vides projektos, konkursos, tādējādi popularizējot skolas vārdu pilsētā un ārpus tās. Aktīvi sadarbojas ar skolas ekopadomi. Popularizē veselīgu un atbildīgu dzīvesveidu, iesaistās apkārtējās vides izpētē un sakopšanā.

Šobrīd vides komitejā darbojas 14 cilvēki: Rudīte Gaidule (vides komitejas vadītāja), Sanija Natālija Baikova, Vincents Stepiņš, Haralds Teirumnieks, Estere Lempa, Agnese Bistrova, Patrīcija Roslova, Laura Zepa, Zigmārs Litavnieks, Ritvars Berns, Nikita Diklabs, Inese Buravceva, Anete Rukaševiča.

Skolotājs – konsultants: Anita Vaivode 

SKOLĒNU LĪDZPĀRVALDES VADĪBA

Mēs pārliecinamies, ka skolēnu intereses un viedokļi tiek dzirdēti un uzklausīti, pārraugam kopējo līdzpārvaldes darbību, nodrošinām tās efektīvu darbošanos. Koordinējam un organizējam skolēnu līdzpārvaldes komiteju darbību –  sekojam līdzi, lai katra komiteja pildītu savus pienākumus un uzdevumus, kā arī, lai pienākumu sadales sistēma darbotos, sekmējot visu projektu/uzdevumu laicīgu izpildi.  Pārstāvam skolēnu līdzpārvaldi dažādos pasākumos skolā un pilsētā. Nodrošinam skolēnu līdzpārvaldes biedru un skolēnu izaugsmi dažādās jomās. Sadarbojoties ar skolēnu līdzpārvaldes dalībniekiem, komiteju vadītājiem nospraužam līdzpārvaldes darbības mērķus un turpmākos uzdevumus.

 • (Vidū)  Eduards Romans – skolēnu līdzpārvaldes priekšsedētājs
 • (Pa kreisi)  Anastasija Šerkina – skolēnu līdzpārvaldes priekšsēdētāja aizvietotāja
 • (Pa labi)  Katrīna Pundure – skolēnu līdzpārvaldes priekšsēdētāja aizvietotāja (Jauniešu domes priekšsēdētaja)

Esam vieni no tiem  cilvēkiem, pie kuriem Jūs varat vērsties pēc palīdzības, vai ar ieteikumiem, kā arī , ja vēlaties kļūt par līdzpārvaldes jauno dalībnieku. Esam atvērti un draudzīgi.

KĀ TIEK ORGANIZĒTAS SANĀKSMES?

Skolēnu līdzpārvaldes sanāksmes notiek regulāri, vismaz vienreiz nedēļā. Tajās mēs apspriežam skolā aktuālus jautājumus, plānojam pasākumu un dažādu projektu koordinēšanu un norisi, kā arī realizāciju. Sadalam pienākumus un uzdevumus katrai komitejai. Skolēnu līdzpārvaldes sanāksmē piedalās deleģētie pārstāvji no katras klases. Lēmumi tiek pieņemti balsošanas veidā (ja vairākums PAR – lēmums tiek apstiprināts). Skolēnu līdzpārvaldes sanāksmes nosaka skolēnu līdzpārvaldes priekšsēdētājs un tā aizvietotāji.

Savukārt, komiteju sanāksmes notiek individuāli, tās nosaka katras komitejas vadītājs. Šādās sapulcēs katra komiteja pati nosaka un  organizē savu darbību, izplāno uzdevumu izpildi un paveic tos.

Ikvienam skolēnam ir iespēja darboties skolēnu līdzpārvaldē, nest savu guvumu skolai, iegūt vērtīgu pieredzi un zināšanas. Pievienojies mums!

Kopā mēs varam radīt izmaiņas!

 

You may also like...